Frier Vest
NO | EN Meny

Reguleringsplanen for Frier Tråk er godkjent i sin helhet

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplanen for Frier Tråk i sin helhet.

Kart over Frier Vest-området
19.03.2024

Departementet legger i sin avgjørelse vekt på at planen legger grunnlag for etablering av industri som kan bidra til det grønne skiftet, og at området har en attraktiv plassering nær industrimiljøet ved Frierfjorden og viktig infrastruktur som kraftforsyning, hovedveg, industrihavn og kjølevann. Innsigelsen fra statsforvalteren tas ikke til følge.

Avgjørelsen medfører at det regulerte industriarealet på Frier Tråk ikke reduseres, og gir Frier Vest den fleksibilitet som ønskes for videre arbeid med utviklingen av Frier Vest generelt og Frier Tråk spesielt.

Avgjørelsen viser også at departementet har fattet en beslutning som synliggjør hvor viktig Frier Vest er for Norges satsning på ny fremtidsrettet industri. Området med sin nærhet både til eksisterende industri og infrastruktur, og ny havn, ligger optimalt til rette for utvidelse av allerede etablert industriareal.

Det er en bedre løsning å samle industrisatsning innenfor et konsentrert område fremfor å spre den og bygge ut nye områder som fra før av ikke har en god industri-infrastruktur. Grenland og Bamble er med sin rike industrihistorie og sin industrikultur og god tilgang til arbeidskraft med relevant utdanning og kompetanse, et godt egnet sted for videre nasjonal satsing på fremtidsrettet industri.

1640 dekar regulert til næringsformål

Planområdet for Frier Tråk er 3700 dekar stort. Av dette er 1640 dekar regulert til næringsformål, fordelt på tre større og ett mindre område (BN1-BN4). Resten av planområdet er regulert til samferdsel, teknisk infrastruktur, grøntarealer og LNF. Statsforvalteren fremmet innsigelse mot planen, og ba om å ta ut et område på 140 dekar for å verne om visse naturtyper, men denne innsigelsen er nå avvist av Kommunal- og distriksdepartementet.

Dette er en viktig milepæl for prosjektet Frier Vest, sier styreleder i Frier Vest Holding, Roy Vardheim.

Jeg er svært tilfreds med at reguleringsplanen for Frier Tråk nå er godkjent i sin helhet. Avgjørelsen er en bekreftelse på at vår plan for å tilrettelegge arealer for ny og fremtidsrettet industri i Grenland er av regional og nasjonal betydning for å sikre at Norge kan ta ansvar i det grønne industriløftet. Med godkjent reguleringsplan på plass, kan vi se fremover og jobbe videre med å tiltrekke oss samarbeidspartnere og etablerere som vil delta i utviklingen av området Frier Vest.

Avgjørelsen fra Kommunal- og distriktsdepartementet kan du lese her.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest