Frier Vest
NO | EN Meny

Arealer

Frier Vest vil utgjøre ca 7000 daa industriareal på vestsiden av Frierfjorden. Frierfjorden ligger midt i tyngdepunktet for prosessindustri og omfatter omlag 11000 daa industriareal.

Områdeplaner

I februar 2021 vedtok Bamble kommune endelig områdeplan for Frier Vest med 3 200 daa øst for Fv353 mellom Herre og Asdal i Bamble. Denne planen omfatter de eksisterende petrokjemiske fabrikkanleggene til Ineos og Inovyn samt omtrent 600 daa nytt areal for havn og industri i syd.

Som følge av flere forespørsler om areal til storskala produksjonsanlegg, planlegges det for ytterligere utvidelse av industriformålet med ca 5000 daa i kommuneplanens arealdel som er under arbeid. Den nye kommuneplanen, med arealplan og samfunnsdel, ble vedtatt i mai 2022.

Detaljregulering av 3700 daa av det utvidede arealet ble vedtatt i mai 2022, med unntak av området BN2, som ikke er avklart ennå.

Tilgang sikret

I den sørøstlige delen av området har Frier Vest Holding AS eierskap eller opsjon på kjøp av alle eiendommer som inngår i Frier Vest områdereguleringen, med unntak av områdene hvor petrokjemivirksomhet ble etablert på 1970-tallet.

Frier Vest Holding AS har gjennom opsjoner sikret tilgang til eiendommene på vestsiden av Fv353. 

Les mer om de ulike arealene som er ferdig regulert.

Frier Tråk BN 1

BN 1 er området som ligger nærmest Herre.

 • Areal: 907,32 daa

 • Maksimal byggehøyde 20 meter over planert terreng

 • Høyeste planerte terrengnivå skal være maksimalt kote +118


Frier Tråk BN 3

BN 3 er området som ligger nærmest det eksisterende industriområdet der INEOS holder til.

 • Areal 277,23 daa

 • Maksimal byggehøyde 35 meter over planert terreng

 • Maksimalt 60 % av bebyggelsen skal ha byggehøyde over 25m

 • Høyeste planerte terrengnivå skal være maksimalt kote +55

Frier Tråk BN 4

BN 4 er et mindre areal som ligger mellom BN 1 og BN 2

 • Areal: 42,24 daa.

 • Byggehøyde i BN4 er maksimal byggehøyde 20 meter over planert terreng.

 • Høyeste planerte terrengnivå skal være maksimalt kote +95 m

Frier Vest Asdal og Frier Vest Havneterminal

Dette er området der utbyggingen er i full gang.

 • Totalt er området på 400 daa.

 • Frier Vest Havneterminal er på 200 daa og ligger på kote 3. Her er det planlagt en smart containerhavn.

 • Frier Vest Asdal er området over Havneterminalen. Det er også på 200 daa og ligger på kote 30.

Frier Tråk BN 2

BN 2 er ennå ikke ferdig regulert pga innsigelser fra Statsforvalteren. Dialog pågår.

 • Totalt areal 414 daa.

 • Maksimal byggehøyde 40 meter over planert terreng.

 • Området skal deles i minimum to terrengnivåer.

 • Høyeste planerte terrengnivå skal være maksimalt kote +106

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest