Frier Vest
NO | EN Meny

Arealer

Frier Vest vil utgjøre ca 7000 daa industriareal på vestsiden av Frierfjorden. Frierfjorden ligger midt i tyngdepunktet for prosessindustri og omfatter omlag 11000 daa industriareal.

Områdeplaner

I februar 2021 vedtok Bamble kommune endelig områdeplan for Frier Vest med 3 200 daa øst for Fv353 mellom Herre og Asdal i Bamble. Denne planen omfatter de eksisterende petrokjemiske fabrikkanleggene til Ineos og Inovyn samt omtrent 600 daa nytt areal for havn og industri i syd.

Som følge av flere forespørsler om areal til storskala produksjonsanlegg, planlegges det for ytterligere utvidelse av industriformålet med ca 5000 daa i kommuneplanens arealdel som er under arbeid. Den nye kommuneplanen, med arealplan og samfunnsdel, forventes vedtatt i mai 2022.

Detaljregulering av 3700 daa av det utvidede arealet er også igangsatt for beslutning i mai 2022.

Store arealer med god infrastruktur

Tilgang sikret

I den sørøstlige delen av området har Frier Vest Holding AS eierskap eller opsjon på kjøp av alle eiendommer som inngår i Frier Vest områdereguleringen, med unntak av områdene hvor petrokjemivirksomhet ble etablert på 1970-tallet.

Frier Vest Holding AS har gjennom opsjoner sikret tilgang til eiendommene på vestsiden av Fv353. 

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest